Oznámení o konání voleb do Školské rady

13.03.2013 09:18

 

Oznámení o konání voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Petrov dne 9. dubna 2013

 

Vážení rodiče,

dovolte mi informovat vás o volbách do Školské rady. Uplynulo tříleté funkční období, proto připravujeme volby nové. Školská rada je zřizována podle školského zákona č. 561/2004 Sb. Na naší škole má ŠR šest členů. Dva jsou jmenováni zřizovatelem školy – Obcí Petrov, dva jsou voleni z řad pedagogů a dva jsou voleni z řad zákonných zástupců žáků. Její volební období je tříleté.

 

Školská rada má pravomoci podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.:

a)      vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu,

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)      schvaluje školní řád,

d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)       projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,

g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy,

i)        podává návrh na odvolání ředitele,

j)        podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Informace o volbách do Školské rady

při Základní škole a Mateřské škole Petrov konaných dne 9. 4. 2013.

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 na základě pověření starostkou Obce Petrov, paní Evou Mlýnkovou

vyhlašuji volby do Školské rady

pro dva členy z řad zákonných zástupců žáků.

1.      Volby do Školské rady proběhnou v úterý 9. 4. 2013. V 16:00 se uskuteční informační schůzka rodičů k průběhu hlasování. Od 16:15 do 17:00 proběhnou volby ve školní družině základní školy. Od 17.00 hodin budou probíhat třídní schůzky ZŠ v jednotlivých třídách.

2.      Volby proběhnou tajným hlasováním. Volit může oprávněná osoba, to je zákonný zástupce žáku. Volbu provádí jen jeden ze zákonných zástupců.

3.      Zákonní zástupci mohou podat návrh na kandidáta, člena Školské rady. Tento návrh bude podán prostřednictvím „Nominačního formuláře kandidátů“, který se Vám dostává do rukou s tímto dopisem.

4.      Kandidáta pro volby do Školské rady může navrhnout každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Navrhovatel i kandidát musí být zákonným zástupcem žáka Základní školy a Mateřské školy Petrov.

5.      Navrhovatel musí zajistit souhlas kandidáta s jeho nominací podpisem kandidáta na formuláři.

6.      Volič je povinen prokázat svou totožnost volební komisi občanským průkazem, cestovním pasem.

7.      Časové rozvržení:

a)      12. 03. 2013 jmenování volební komise starostkou obce Petrov

b)      13. 03. 2013 rozdání informačních letáků žákům

c)      Podání návrhů na kandidáty Školské rady od 14. 03. do 22. 03. 2013 (návrh na kandidáty je třeba doručit do kanceláře školy paní Eisové do pátku 22. března 2013 do 12:00 hodin)

d)      26. 03. 2013 v 16:00 zasedání volební komise (sborovna ZŠ) – sestavení kandidátky

e)      27. 03. 2013 zveřejnění kandidátky a informací o volbě do Školské rady na nástěnkách školy, na webových stránkách školy www.skola-petrov.com, písemně zákonným zástupcům

f)       09. 04. 2013 od 16:15 do 17:00 hodin – volby do Školské rady. Hlasovací lístky obdrží každý zákonný zástupce proti podpisu přímo ve volební místnosti (školní družině)

g)      Do 14. 4. 2013 – zveřejnění výsledků voleb do Školské rady

 

 

Mgr. Martin Fiala,

ředitel školy

 

 

v Petrově dne 6. 3. 2013