Školní vzdělávací program

 
Desatero školního vzdělávacího programu „Škola pro život“
 
kompletní ŠVP "Škola pro život" je k nahlédnutí v ředitelně školy.
 
Motto: „...a aby děti chodily do školy rády a aby je škola dobře připravila pro život…“.
 
 
1. Vytvářet příznivé školní klima
 
Pohodu školního prostředí vytváří lidé, kteří ve škole pracují a kteří toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, učitelé i rodiče jsou partnery, kteří se dokáží vzájemně informovat, podporovat a respektovat. Chceme také, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu. Proto prostory školy udržujeme v čistotě, staráme se o květinovou výzdobu a na nástěnkách a panelech vystavujeme práce našich žáků.
 
2. Učit zdravě
 
Vzdělávací program stanovuje nejen výchovně vzdělávací cíle školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit co nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně volit motivaci, a tak vtahovat žáky do maximální spoluúčasti na učení. Cílem základní školy je vybavit žáky schopnostmi k učení a řešení problémů = klíčovými kompetencemi. Zdravé učení je zaměřeno na respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima.
 
3. Učit se být sám sebou - vychovávat lidskou osobnost
 
Průřezová témata školního vzdělávacího programu: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, enviromentální výchova i mediální výchova harmonicky formují osobnost žáka. Každý žák je jedinečná osobnost, kterou respektujeme.
 
4. Učit se žít s ostatními
 
Skupinovým a projektovým vyučováním vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci a spolupráci. Žáci se učí pomáhat druhým a jeden druhého vzájemně respektovat. Žáci třídy se setkávají v třídním „komunitním kruhu“ a pak také všichni žáci se setkávají v celoškolním „komunitním kruhu“. Spojujeme věkové skupiny žáků v kroužcích při mimoškolních aktivitách, kde společně pracují a starší předávají své dovednosti svým mladším spolužákům. Připravují společná divadelní představení pro své spolužáky i pro veřejnost, účastní se sportovních soutěží: soutěže ve vybíjené, v malé kopané McDonald´s Cupu. Učí se tak být zodpovědnými a chovat se fair play.
 
 
5. Vzájemně komunikovat
 
Oblast komunikace je pro školu velmi významná. Komunikace žák-žák, žák-učitel, učitel-rodič, žák(dítě)-rodič: uplatňujeme otevřenou a přímou komunikaci a klademe i velký důraz na komunikaci s veřejností. Dáváme o sobě vědět, zapojujeme se do soutěží a olympiád, připravujeme kulturní i sportovní akce jak pro žáky, tak pro širokou veřejnost.
 
 
 
 
6. Učit se, jak se učit
 
Zajímavými metodami a formami práce, vhodnou motivací vtahujeme žáka do výchovně vzdělávacího procesu, vědomostními hrami a kvízy zpestřujeme vyučování, názorným učením usnadňujeme žákům porozumění učiva.
 
7. Uplatňovat prvky Zdravé školy
 
Jsme školou, která ve své práci uplatňuje prvky Zdravé školy a která považuje zdraví za podmínku hodnotného života. Tato podmínka má tři pilíře:
 
  1. Pohoda prostředí: lidé, komunikace, klima školy
  2. Zdravé učení: aktivní zapojení žáků, vhodná motivace, efektivní učení,
respektování osobního maxima dítěte
3. Otevřené partnerství: komunikace, diskuse
 
8. Pracovat s informacemi
 
Od prvního ročníku jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si své komunikační schopnosti, pracují s informacemi a učí se je zpracovávat. Mohou využívat počítačové učebny, kde si na počítači procvičují získané znalosti, pracují s internetem, navštěvují literárně informační klub.
 
9. Rozpoznat nebezpečí - realizovat Minimální preventivní program
 
Součástí školního plánování je Minimální preventivní program a jeho realizace. Minimální preventivní program realizuje metodik prevence sociálně patologických jevů spolu s třídními učiteli. Škola vyplňuje volný čas dětí mimoškolními aktivitami: kroužky, sportovní a kulturní akce, divadelní představení, kulturně vzdělávací akce. Hlavním cílem MPP na naší škole je vytvořit pozitivní sociální klima, tj. prostředí vzájemné komunikace mezi žáky, učiteli a rodiči, nabídnout dětem realizaci ve volnočasových aktivitách a také podnítit jejich zájem o činnost školy.
 
10. Celoživotně se vzdělávat
 
Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V současné době učitelé navštěvují jazykové kurzy angličtiny a tím si zvyšují svoji odbornost.
Dále v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků navštěvujeme akreditované semináře a školení, které pořádá pro pedagogické pracovníky Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín a NIDV Brno.