Školní družina

 

 

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

 

Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v jejím přízemním podlaží. 

Pro svou činnost využívá dvě místnosti - kmenové oddělení a počítačovou 

učebnu a tělocvičnu.

Od jara do podzimu mohou družinové děti využít k pohybovým aktivitám 

také víceúčelové hřiště u základní školy. Stravování dětí probíhá v budově MŠ, 

pitný režim mají děti v kmenové třídě zajištěn. 

Provoz školní družiny byl v letošním roce zahájen 4. 9. 2023

Provozní doba:

  • Ráno od 6:30 do 7:45 
  • Odpoledne od 12:00 do 16:30
  • Paní vychovatelka : Jitka Běťáková

 

Děti přicházejí do školní družiny po obědě ve školní jídelně. 

Odchody žáků - dle zápisních lístků

Omluvenky pouze písemně s datem a podpisem rodiče, NE TELEFONICKY.

 

Přehled výchovně-vzdělávací činnosti:

12:00 - 12:30

  • hygiena oběd
  • odpočinková činnost (společná nebo individuální dle zálib dětí, práce s knihou a dětskými časopisy)

12:30 - 13:30

  • zájmová činnost-výtvarná, hudební, dramatická, tělovýchova

13:30 - 15:00

  • rekreační činnost (vycházky do okolí, pohybové hry na zahradě, na hřišti a v tělocvičně), přírodovědná činnost

15:00 - 15:30

  • příprava na vyučování (procvičování učiva formou didakt. her, příprava a psaní dom. úkolů, četba)
  • individuální odpočinková činnost
  • odchody žáků