Zápis do 1. ročníku proběhne 2. února 2012

15.01.2012 20:35

 

Ředitel ZŠ a MŠ Petrov oznamuje budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, že zápis do 1.ročníku pro školní rok 2012/2013 se uskuteční ve čtvrtek 2. února 2012 od 16.00 do 18.00 hodin v první třídě základní školy - v I. patře.

Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, vyplněný zápisový lístek, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odložení školní docházky. Formuláře je možné si vyzvednout v mateřské škole nebo v kanceláři ZŠ.

Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2012 dovrší šest let a také dětí, kterým byl v roce 2011 povolen odklad školní docházky.

Zápisu se mohou zúčastnit děti, které dosáhnou šesti let od září do prosince příslušného školního roku. Podmínkou je přiměřená tělesná i duševní vyspělost a kladné vyjádřené pedagogicko-psychologické poradny.

Zápisu se mohou zúčastnit děti, které dosáhnou šesti let od ledna do konce června příslušného školního roku. Podmínkou je přiměřená tělesná i duševní vyspělost a kladné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V nutných případech dohodnout předem individuálně.

Jestliže rodiče uvažují o odkladu školní docházky, dostaví se k zápisu a zde si vyplní formulář se žádostí. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy podle §37 odst.1. školského zákona. K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 31. května 2012.

Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů k zápisu dostavit, mohou si domluvit náhradní termín s ředitelem školy.

Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Sleduje se slovní zásoba dítěte, způsob držení tužky, schopnost soustředit se, snaha plnit jednoduché úkoly a komunikativnost dítěte.

Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšíme a věříme, že se jim bude ve škole líbit.

 

Mgr. Martin Fiala, ředitel školy